חוזה עבודה: כיצד לעשות זאת נכון?

מתחילים עבודה חדשה ועומדים לחתום על חוזה עבודה? כך תוודאו שכל זכויותיכם נשמרות

מקום העבודה מהווה עבור רבים מרכז חיים. אנו מבלים שעות רבות במקום העבודה ומצפים לקידום, אתגר ויחס הוגן.

מכאן עולה השאלה: כיצד ניתן לעגן נכון ונבון את זכויותינו טרם חתימת חוזה עבודה, מהם מרכיבי חוזה העבודה, והאם חלה על המעביד חובה למסור לידינו עותק מן החוזה?

מהו חוזה עבודה?

חוזה נכרת על ידי הצעה וקיבול, כלומר הסכמת העובד לקבלת ההסכם אשר צריכה להיות וחייבת להיות בכתב.

ככלל, חוזה העבודה מכיל את תנאי העבודה, ובכללם שעות העבודה, ימי עבודה, תגמול עבור שעות נוספות, דמי הבראה, חופשה שנתית והגדרת התפקיד.

כמו כן קיימים רכיבים כגון גמול שעות נוספות, חופשה שנתית, דמי הבראה והפרשות לפנסיה אשר חובה על המעביד לשלמן לעובד מדי חודש בחודשו ללא התניה. לדוגמה: אם המעביד החליט כי תנאי העבודה דורשים שעות נוספות עליו לשאת בתשלום השעות הנוספות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, כמפורט להלן.

אם עובד הועסק בשעות נוספות, על המעביד לשלם לו עבור שתי השעות הנוספות גמול של לא פחות מ-1/4 1 מהשכר הרגיל ועבור כל שעה נוספת שאחריה לא פחות מ-1/2 מהשכר הרגיל של העובד.

נוסף על כך, אם העובד מועסק בימי שבת וחג אזי יהיה זכאי על פי חוק לגמול מוגדל עבור שעות אלו והדבר אינו ניתן להתניה או לוויתור על ידי העובד. כלומר המעביד מחויב לשלם לעובד אשר הועסק בימי חג לא פחות מ-1/2 1 משכרו של העובד כולו או חלקו.

חוזה העבודה חייב להגן ולעגן את זכויות העובד מעת תחילת ההתקשרות עד תומה, דהיינו תחילת יחסי עובד מעביד וסיומם.

לא זו אף זו, חוזה העבודה יכיל את הגדרת התפקיד של העובד לפרטיו. לדוגמה, כאשר התקבלת לעבודת מזכירות עליך לעגן בכתב האם התפקיד טומן בחובו מלבד עבודות תיוק ומענה טלפוני עבודות נוספות כגון כתיבת פרוטוקולים, השתתפות בישיבות מחוץ לשעות העבודה או נסיעות במסגרת התפקיד מחוץ לעיר.

זאת מאחר שנסיעות מחוץ לעיר מזכות את העובד בתגמול נסיעות והשתתפות בהוצאות נלוות. כמו כן השתתפות בישיבות מחוץ לשעות העבודה מחייבות תגמול שעות נוספות על פי חוק.

נוסף על כך על חוזה העבודה להחיל את תנאי סיום העבודה, דהיינו במקרה של פיטורים או התפטרות. ובמה דברים אמורים? סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד אשר טרם התחיל את עבודתו להסכים עם המעביד בכתב בחוזה העבודה, על כך שתגמולי העובד אשר המעסיק העביר בגין פיצויי פיטורים לקופת גמל או קרן פנסיה, יהיו במקום תשלום פיצויי פיטורים לעובד.

עיגון עקרון הזכות לפיצויי פיטורים מונעת לעתים רבות מחלוקות בדבר זכאות או אי זכאות בעת תום ההתקשרות החוזית.


האם העובד זכאי לקבל עותק מחוזה העבודה?

ככלל, על המעביד להמציא עותק מן החוזה החתום לעובד. זאת על פי דין. בהתאם לחוק, המעביד נדרש למסור עותק מן החוזה תוך שלושים יום מעת חתימת החוזה, זאת כדי שיתאפשר לעובד לעיין בחוזה ולהביע את הסתייגותו אם הדברים אינם מעוגנים כפי שהוסכם.

זאת מאחר שבהיעדר עותק מחוזה עבודה קיים קושי להוכיח כי אכן תנאי העבודה הם כפי שהובטחו בפועל וכי תנאים אלו לא מולאו או התקיימו בחלקם.

הפסיקה מתייחסת לחשיבות קבלת עותק מחוזה העבודה כאשר יחסי העבודה באים אל סיומם, באומרה כי חוזה עבודה אינו ניתן לשינוי באופן חד צדדי. חוזה עבודה מהווה יחידה אחת ואינו ניתן להפרדה על פי רצונו של העובד או המעביד.

לכן ישנה חשיבות לקבלת עותק מן החוזה תוך שלושים יום מיום השינוי בתנאי החוזה, למעט אם מדובר בשינוי המחויב על פי חוק.

משכך הם פני הדברים חשוב לעגן את תנאי העבודה בכתב ובפירוט. זאת כדי למנוע מחלוקות בדבר מהות העבודה וכן לאפשר יחסי עבודה תקינים. אולם יש לצפות כי בעת סיום העבודה בשל פיטורים או התפטרות לא ייאלץ העובד להתמודד עם מכשול הוכחת טיעוניו וזאת בהיעדר חוזה כתוב.

זאת מאחר שהוכחת הבטחת המעביד ללא עיגון של חוזה כתוב יוצרת למעשה מצב של גרסה מול גרסה אשר תסרבל את מימוש הזכויות אשר הובטחו הלכה למעשה.


פורסם לראשונה במדריך עורכי דין ומידע משפטי בישראל. למאמר