החלטתם להקים ועד עובדים?

המדריך המלא לעשות זאת נכון

פיטורי העובדים במספר רב של מפעלים בדרום הארץ והאבטלה הצפויה, חוסר ההסכמה על צמצום בהיקף הפיטורים העלו שאלות משפטיות מהותיות בכללן חשיבותו של ועד עובדים במקום העבודה והדרכים הלגיטימיות להקמתו

מספר התאגדויות של ועדי עובדים כגון פלאפון, סלקום, הוט ומגדל תרמו להגנה על זכויות העובדים הלגיטימיות ומהוות קרקע איתנה לשיפור בפועל של תנאי העובדים.

סעיף 33 לחוק ההסכמים הקיבוציים קובע כי "לכל עובד הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בוועד העובדים ובארגון עובדים, להיות חבר בוועד עובדים ובאירגון עובדים ולפעול במסגרתם" וכן מעביד לא יפטר עובד בשל חברותו או פעילותו בארגון עובדים. כלומר, הזכות להיות חבר בוועד עובדים הינה זכות לגיטימית אשר בגינה אין לפטר עובד.

מדוע חשוב להקים ועד עובדים?

הקמת ועד עובדים הינה חשובה על מנת לממש את זכויותיהם של העובדים במאוגד. הזכות להתאגדות הינה חלק בלתי נפרד מזכויות היסוד של יחסי העבודה. כלומר , הרצון להתאגד מבטא דרך לגיטימית , אשר בבסיסה הסולידאריות לקבלת זכויות עובדים.

הפסיקה, מצדדת בהתארגנות עובדים כאשר בתי הדין לעבודה חוזרים ומדגישים במספר פסיקות המהוות אבני דרך כי הזכות להתארגנות בארגון עובדים הינה מעניינם של העובדים ושמורה להם בלבד. כלומר השיח טרם הקמת ועד העובדים נמצא מחוץ לתחומי המעסיק.על העובדים מוטלת האחריות אם ברצונם לקיים עם המעסיק יחסי עבודה לפי המודל האישי או לפי המודל הקיבוצי ובאיזה ארגון עובדים יבחרו כארגון כאירגון היציג במקום העבודה.

 תהא אשר תהא עמדתם של העובדים, המעסיק אינו בעל דברם גם אם וכאשר לדעתו ייגרם נזק כלכלי למפעל.

 כיצד מקימים ועד עובדים?

 על מנת להקים ועד עובדים נדרשת תמיכה של למעלה משליש מהעובדים במקום העבודה. זאת על מנת שניתן יהא לראותו כארגון יציג אשר באמצעותו ניתן להגן על זכויות העובדים ולנקוט בצעדים אופרטיביים כגון : סכסוך עבודה, מו"מ על השוואת תנאים וחתימת הסכם קיבוצי.

 לאחר תמיכה של כשני שליש מהעובדים במקום העבודה , יש לנהל בחירות לבחירת נציגות עובדים , אשר תהייה מוסמכת לנהל מו"מ ליצירת הסכם קיבוצי עם המעביד לאחר פנייה מוסדרת למעסיק והודעה מפורשת כי מקום העבודה הינו מקום עבודה מאורגן.

ניתן לראות כי הקמת ועד הינו בעלת חשיבות מכרעת לכינון יחסי עבודה תקינים והגנת זכויות העובדים.

הגנה על חוקי העבודה הינה בגדר חובת המעביד שכן עקרון יסוד זה מעוגן בחוק יסוד חופש העיסוק אשר עיקרו כי אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

לא זו אף זו, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו , מגלם אף הוא את הצורך לשמור על כבוד האדם באשר אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

מכך, נובעת הזכות הלגיטימית של העובדים להתאגד לשמור ולשמר את זכויותיהם ללא מורא, כאשר ישנו גוף מאוגד אשר מטרתו הינה להוות שומר סף של העובד ולהלחם את מלחמתו בעת הצורך , כאשר טובת העובד לנגד עיניו.

על כן אם החלטתם להקים ועד עובדים, חשוב לעשות זאת באופן מובנה ונבון על מנת שבעיתות משבר יהא ועד חזק ודומיננטי אשר ילחם בפועל ליישום זכויותכם על פי דין.